Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.

Misją Instytutu jest prowadzenie badań środowiska morskiego w celu pogłębiania wiedzy na temat zachodzących w nim zjawisk i procesów. Badania, prowadzone na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej, skupione są obecnie na czterech strategicznych kierunkach:

I. Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich
II. Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego
III. Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych
IV. Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich; podstawy biotechnologii morskiej

Instytut posiada prawa do nadawania stopni naukowych doktora (od 1993 roku) i doktora habilitowanego (od 2000 roku) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Obecnie Instytut użytkuje kompleks nowocześnie zaprojektowanych budynków, o łącznej powierzchni użytkowej 5300 m2, bardzo dobrej infrastrukturze technicznej, między innymi z przewidzianą dla ok. 150 osób salą konferencyjną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Laboratoria badawcze wyposażone są w nowoczesną aparaturę naukową.

Instytut jest właścicielem i armatorem żaglowego statku badawczego s/y "Oceania".

Kierunki strategiczne badań IO PAN

Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich

Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich

 • badania transportu promieniowania słonecznego i wymiany energii promienistej w systemie woda - atmosfera
 • badanie procesów zasilania w energię ekosystemów morskich
 • badanie procesów fotosyntezy wymiany masy i energii pomiędzy morzem i atmosferą
 • badanie procesów cyrkulacji termohalinowej
Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego

Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego

 • badanie i modelowanie procesów hydrodynamicznych i biologicznych w Morzu Bałtyckim
 • badanie migracji naturalnych i antropogennych substancji chemicznych przez bariery biogeochemiczne
 • badanie procesów biochemicznych w środowisku morskim
 • badanie związków organicznych w morskich osadach dennych

Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych

Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych

 • badanie roli bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych
 • badanie funkcjonowania ekosystemów obszarów morskich NATURA 2000
Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich; podstawy biotechnologii morskiej

Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich; podstawy biotechnologii morskiej

 • badanie neurohormonalnej regulacji zachowań i adaptacji ryb do zmieniających się warunków środowiska; opracowanie nowych wskaźników dobrostanu morskich ryb hodowlanych
 • badanie ekspresji genów u ryb i małży morskich
 • zastosowanie genomiki do badań zależności między populacjami wybranych gatunków ryb użytkowych i małży morskich oraz rekombinacji mitochondrialnego DNA omułków
 • zastosowanie metagenomiki do badań morskich bakterii i wirusów